Okładka: Legal Protection of Animals | Editorial team: Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, Hanna Spasowska-Czarny

Legal Protection of Animals | Editorial team: Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, Hanna Spasowska-Czarny

piątek, 9 października 2020

Legal Protection of Animals - open access EBOOK (PDF)

Niniejsza publikacja stanowi efekt badań nad kondycją ustawodawstwa mającego za przedmiot ochronę zwierząt, których wyniki zostały zaprezentowane w czasie Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Krajowe, unijne i międzynarodowe standardy prawnej ochrony zwierząt”, która odbyła się  17 października 2019 r. w Lublinie.
Celem konferencji było zwrócenie uwagi na sprzeczność części uregulowań wprowadzanych do krajowych porządków prawnych, także tych przewidujących „podwyższone” standardy ochrony zwierząt, z normami wyższego stopnia a także na ich niedostosowane do warunków społecznych, na fakt, że w wielu przypadkach nie są one egzekwowane, przez co mają wyłącznie fasadowy charakter oraz na zróżnicowany poziom ochrony zwierząt domowych, bezdomnych, gospodarskich, laboratoryjnych, oraz zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych i wolno żyjących. Zaproszenie do dyskusji w tym temacie spotkało się żywym zainteresowaniem środowiska, czego efektem są zawarte w niniejszej publikacji rozważania na temat aktualnego stanu regulacji wyznaczającej prawne standardy ochrony zwierząt. Zakres tych rozważań odzwierciedla złożoność zagadnień związanych ze problematyką ochrony zwierząt. Odnoszą się one bowiem zarówno do kwestii ochrony humanitarnej, ochrony gatunkowej, jak i ochrony użytkowej zwierząt. Część z nich poświęcona jest w sposób ogólny statusowi zwierzęcia, inne koncentrują się na szczegółowych rozwiązaniach i odmiennościach w zakresie ochrony poszczególnych gatunków zwierząt, czy też na zróżnicowaniu zasad ochrony zwierząt w zależności od nadanego im przez człowieka przeznaczenia.
Rozważania te zaowocowały szeregiem wniosków i spostrzeżeń, w tym w szczególności na temat efektywności aktualnego modelu ochrony zwierząt, jego dostosowania do obecnego stanu wiedzy weterynaryjnej, uwarunkowań społecznych i ekonomicznych, a także zgodności przyjętych rozwiązań z wymaganiami prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, aby wnioski te stały się przynajmniej punktem wyjścia dla dalszej dyskusji na temat optymalizacji systemu ochrony  zwierząt. W tym zakresie nie bez znaczenia pozostaje fakt, że część wskazanych rozważań dotyczy rozwiązań przyjętych w systemie prawnym Ukrainy. Rozważania te mogą stanowić wartościowy materiał dla wszelkiego rodzaju analiz o charakterze prawnoporównawczym.


Legal Protection of Animals - Post-conference publication (open access)