Regulamin

Regulamin

Regulamin Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1. Wstęp

Właścicielem witryny internetowej jest: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin REGON 000001353 zwany w dalszej części Sprzedawcą. Wydawnictwo świadczy usługi w nabywaniu produktów na polecenie Klienta. Zamawiane produkty Klient nabywa od Sprzedawcy. Ceny oferowanych produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wszystkie produkty prezentowane na witrynie internetowej są oryginalne.

2. Sposoby składania zamówień krajowych

Aby zamówienie zostało przyjęte Klient w trakcie składania zamówienia powinien podać następujące dane: - nazwę produktów - cenę i ilość produktów - dane zamawiającego (nazwisko, imię, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon lub adres e-mail) - adres dostawy (nazwisko, imię, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy) jeżeli jest inny niż adres zamawiającego. Zamówienia można składać w następujący sposób: Serwis internetowy – klikając w link do koszyka umieszczony przy produkcie. Po włożeniu wszystkich produktów do koszyka – klikamy na „Zamawiam wybrane pozycje”, a następnie po weryfikacji wpisanych danych – „ostatecznie zamawiam z obowiązkiem zapłaty”: E-mail – na adres wydawnictwo@umcs.eu Telefonicznie – dzwoniąc pod numery tel: 81 537 53 02 lub 81 537 53 03 (w godz. 7.15-15.15 w dni robocze), Faksem – wysyłając faks pod numer 81 537 53 02

3, Realizacja zamówień krajowych

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie danych zamawiającego, zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. błędnie wypełnionych, bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia

4. Formy płatności

  1. Klienci indywidualni
    1. W chwili obecnej przy płatności przelewem bankowym książki wysyłamy Pocztą Polską nie pobierając kosztów wysyłki.
    2. Klientom indywidualnym wysyłamy książki Pocztą Polską za zaliczeniem pocztowym (płatne przy odbiorze). Koszt wysyłki 13,50 zł ponosi Zamawiający. Przy zamówieniu powyżej 100 zł koszty wysyłki ponosi Wydawnictwo

 

        2. Biblioteki i instytucje naukowe – na podstawie pisemnego zamówienia wystawiana jest faktura z 14 dniowym terminem płatności. Koszt wysyłki ponosi Sprzedawca.[E1] 

5. Zamówienia z zagranicy

Wydawnictwo UMCS nie reaklizuje zamówień zagranicznych. Realizacją zamówień zagranicznych na książki wydane przez Wydawnictwo UMCS zajmuje się firma Lexicon – Księgarnia Wysyłkowa, e-mail: lexicon@lexicon.net.pl

6.. Przy zakupie publikacji w wersji elektronicznej kupujacy przekierowywany jest na stronę ibuk.pl. Właścicielem serwisu internetowego IBUK.pl jest Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa

7. Ochrona danych osobowych

Zamawiając produkty na stronie internetowej Sprzedawcy Klient podaje swoje dane osobowe, zgodnie z warunkami określonymi pkt 2 Regulaminu. Przedmiotowe dane będą przetwarzane w sposób adekwatny do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych lub RODO).

Administratorem danych osobowych Klientów jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS lub ADO). ADO informuje, że dane zgromadzone w związku ze złożeniem zamówienia, w zakresie wynikającym z zamówienia, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu sprzedaży zamówionego towaru, rozliczenia zapłaty za towar, a także mogą być przetwarzane w związku z obsługą ewentualnych reklamacji i roszczeń związanych z zamówieniem. 

Podanie danych w trakcie zamówienia jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu przetwarzania. Bez podania danych realizacja zamówienia będzie niemożliwa. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli fakt, że jest to niezbędne do zawarcia umowy oraz podjęcia czynności, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie obowiązywania umowy tj. realizacji zamówienia, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS jako administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego proces przetwarzania danych osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl

8.. Reklamacje i uwagi

W przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości związanych z zakupami, działaniem sklepu internetowego, przesyłką lub stanem sprzedanych książek prosimy o kontakt na adres: wydawnictwo@umcs.eu , Wydawnictwo UMCS, ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin lub telefonicznie: 81 537 53 02/03

Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta.

Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru wykryjesz w nim wady techniczne lub okaże się,
że został on uszkodzony mechanicznie podczas transportu, odeślij go z powrotem jak najszybciej zwykłą przesyłką pocztową na adres:

Wydawnictwo UMCS

Ul. Radziszewskiego 11

20-031 Lublin

Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.
Wydawnictwo niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni, ustosunkuje się do reklamacji Klienta i zawiadomi go o stanowisku zajętym w tej sprawie.
Wymienimy produkt na pełnowartościowy.
Jeżeli będzie to niemożliwe, zaoferujemy do wyboru inny lub zwrócimy pieniądze.

 

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta klient ma prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru na własny koszt w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Warunkiem jest odesłanie książek w nienaruszonym stanie. Konieczne jest dołączenie dowodu zakupu oraz wypełnionego formularza zwrotu. Pieniądze za zwrócone książki zostaną przekazane na wskazane konto bankowe w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nie zwracamy kosztów przesyłki.

Do zwracanego towaru należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zwrotu - pobierz formularz zwrotu