Zapowiedzi

Poczucie obciążenia opieką domową opiekunów nieformalnych w Niemczech podczas pandemii koronawirusa | Anna Bocheńska-Brandt

Poczucie obciążenia opieką domową opiekunów nieformalnych w Niemczech podczas pandemii koronawirusa | Anna Bocheńska-Brandt

piątek, 23 września 2022

Koronawirus zmienił świat pracy, pandemia wywarła istotny wpływ na zdrowie osób, kondycję organizacji. Konsekwencje social distancing, czyli dystansu społecznego, są już teraz rozpoznawalne i zauważalne nie tylko u osób bezpośrednio dotkniętych infekcją. Osoby opiekujące się seniorami, zwłaszcza w sytuacji pandemii, rozwiązują wiele złożonych ludzkich problemów i doświadczają często sytuacji trudnych, powodujących dla nich znaczne obciążenia natury emocjonalnej. Przedstawiona monografia dr Anny Bocheńskiej-Brandt ma charakter teoretyczno-empiryczny. Książka dobrze wpisuje się w oczekiwania społeczne, dotyczące konieczności zapewnienia opieki seniorom w czasie pandemii, i w kierunki poszukiwań badawczych dotyczących tej problematyki. Wypełnia niszę w zakresie opieki nieformalnej nad osobami starszymi. Jest ważnym kompendium wiedzy, która powinna być wzięta pod uwagę podczas planowania polityki senioralnej zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Oba kraje dotyka problem starzenia się demograficznego, przy czym w Niemczech zjawisko to jest bardziej zaawansowane. Innowacyjne rozwiązania stosowane w Niemczech w opiece nieformalnej mogą być ważnym impulsem dla rozwoju usług w Polsce.
Pomysł opracowania książki oceniam jako bardzo trafny, interesujący, o dużych walorach poznawczych i naukowych.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Kanios


Zarysowana przez Panią Doktor problematyka, na tle dokonujących się przemian demograficzno-kulturowych, nie tylko w Niemczech, wskazuje na wzrost napięć w środowisku rodzinnym pomiędzy nieformalną opieką geriatryczną nad bliskimi krewnymi a aktywnością zawodową osób opiekujących się starszymi osobami. Traumatyczne animozje narastały zwłaszcza w okresie pandemii Covid-19.
Autorka prowadzi interesującą narrację sprawozdawczą na podstawie przeprowadzonego w trybie eksploracji jakościowej zwiadu badawczego, świadomie zresztą nie wnikając w meandry zawiłości metodologicznych, nota bene bardzo dobrze jej znanych. Całość przedsięwzięcia sygnalizuje determinację Autorki w prezentowaniu polskim Czytelnikom swoistego zwiadu badawczego (badań pilotażowych) prowadzonego w Dolnej Saksonii na terenie Niemiec w wyniku niewątpliwie trafnej konkluzji, iż mechanizmy psychospołeczne przejawianych zachowań są ważkie i względnie trwałe, mniej charakterystyczne dla pewnej zbiorowości z danego terenu, natomiast pozwalają one wstępnie zweryfikować nabytą wiedzę o eksplorowanym środowisku, aczkolwiek na bardzo niewielką skalę. Pozwalają również sformułować zestawy pytań, na które respondenci/badani mają/powinni odpowiedzieć.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego

Quo Vadis wychowanie. Wybrane problemy | red.  Danuta Wosik-Kawala

Quo Vadis wychowanie. Wybrane problemy | red. Danuta Wosik-Kawala

piątek, 23 września 2022

Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych UMCS w Lublinie (KNPO), działające na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, powstało w 2017 r. z inicjatywy dr hab. Danuty Wosik-Kawali, prof. UMCS oraz studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną. Pierwszą Przewodniczącą KNPO była Katarzyna Tuszyńska, a obecnie tę funkcję pełni Wiktoria Krakowiak. Od początku istnienia organizacji jej opiekunem jest dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof. UMCS. Obecnie w pracę Koła zaangażowanych jest 20 studentek studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich.
Celem KNPO jest praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej podczas studiów w pracy z wychowankami placówek edukacyjnych i opiekuńczych, aktywne uczestnictwo w wydarzeniach środowiska lokalnego związanych z tematyką opieki, wychowania, profilaktyki oraz terapii dzieci i młodzieży, a także kształtowanie ich prawidłowych postaw społecznych.
W trakcie pięcioletniej działalności KNPO, nieco ograniczonej przez pandemię COVID-19, studenci zorganizowali wiele inicjatyw, w tym m.in. warsztaty kształtowania i rozwijania kompetencji miękkich uczniów szkół średnich, warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze studentów różnych kierunków studiów UMCS ze specjalnością nauczycielską, konkursy dla młodzieży dotyczące znajomości zasad savoir-vivre’u, imprezy okolicznościowe, takie jak Dzień Dziecka, mikołajki, andrzejki, katarzynki, pierwszy dzień wiosny oraz zabawy choinkowe dla dzieci w placówkach interwencyjnych i socjalizacyjnych. Członkowie Koła aktywnie uczestniczą także w akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących, takich jak Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę czy Szlachetna Paczka. Poza pracą opiekuńczo-wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży w 2021 r. KNPO zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Quo-vadis wychowanie?”. Była to pierwsza tego typu inicjatywa przygotowana przez studentów organizacji i powstała w efekcie ich troski oraz świadomej percepcji rzeczywistości.
W konferencji wzięło udział 146 osób z różnych ośrodków akademickich i placówek oświatowych z całej Polski. Studenci, profesorowie, wykładowcy i praktycy wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości wychowania. Wymiana doświadczeń i poglądów przez przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych, a także nauk o zdrowiu ukazała wiele trudności i zagrożeń na drodze efektywnego wychowania oraz wskazała nowe możliwości pracy i rozwiązania w tej przestrzeni edukacyjnej. Pokłosiem konferencji jest niniejsza monografia prezentująca zbiór niezwykle interesujących teoretycznych i empirycznych tekstów poświęconych zagadnieniom wychowania.

Opiekun Koła Naukowego
dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof. UMCS

Kultura bezdzietności. Niska dzietność i bezdzietność z wyboru w perspektywie społeczno-ekonomicznej | Olga Smalej

Kultura bezdzietności. Niska dzietność i bezdzietność z wyboru w perspektywie społeczno-ekonomicznej | Olga Smalej

środa, 21 września 2022

Olga Smalej podejmuje w Kulturze bezdzietności tematykę niskiego poziomu wskaźników urodzeń w większości państw Europy, a także powiązaną z tym tematykę zmian praktyk prokreacyjnych Europejczyków. Szczególną uwagę Autorki przykuwa skrajny model zachowań polegający na celowym zaniechaniu prokreacji (tj. bezdzietności intencjonalnej). W opracowaniu przedstawiono względnie kompleksowy obraz przemian dzietności z perspektywy społeczno-ekonomicznej. Badaczka łączy podejścia kilku dyscyplin naukowych oraz kilka poziomów analizy.
W pierwszym rozdziale opisany został proces obniżania poziomu dzietności, jego determinanty oraz możliwe konsekwencje. Drugi rozdział poświęcono opisowi bezdzietności z wyboru. W trzecim rozdziale, na podstawie badań przeprowadzonych przez Autorkę, zaprezentowano opinię społeczną na temat zjawiska bezdzietności dobrowolnej. Rozważania mają charakter teoretyczno-empiryczny. Bazują na zastanych danych statystycznych, między innymi pochodzących z Banku Światowego, OECD, Eurostatu i GUSu, jak też na danych pierwotnych, które przyjęły formę badania ilościowego (n=1097). Zainteresują nie tylko specjalistów z wielu dyscyplin nauk społecznych oraz decydentów, którzy chcieliby wpływać na zmianę istniejących trendów demograficznych, ale i szeroki krąg czytelników pragnących zrozumieć swe czasy i los Europy, w tym Polski.

Architekci i budowniczowie działający w Lublinie oraz województwie lubelskim w latach II Rzeczypospolitej. Leksykon | Jerzy Żywicki

Architekci i budowniczowie działający w Lublinie oraz województwie lubelskim w latach II Rzeczypospolitej. Leksykon | Jerzy Żywicki

wtorek, 20 września 2022

Ogromną wartością leksykonu jest oparcie haseł na badaniach archiwalnych i kwerendzie źródeł publikowanych – przede wszystkim lokalnych gazet i czasopism, ale także katalogów i druków ulotnych. […] Profesor Żywicki […] zrezygnował z bezrefleksyjnego zestawiania zebranych przez poprzedników informacji na rzecz żmudnej pracy badawczej opartej na źródłach, dzięki czemu opracowany przez niego leksykon stanowi istotną wartość dodaną dla polskiej historii sztuki. […]
Opracowany przez prof. Żywickiego leksykon to pozycja ważna nie tylko dla ogólnopolskiej wiedzy o architekturze, ale i dla badań regionalistycznych. […] Dla Lublina i Lubelszczyzny będzie stanowić punkt wyjścia dla nowych badań nad środowiskiem budowniczych, a przede wszystkim nad zabytkami z tego okresu. Stanie się „lekturą obowiązkową” w urzędach konserwatorskich, miejskich i gminnych, a także w szkołach i na uczelniach.

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej-Kiljańczyk


Leksykon ten jest próbą spojrzenia na przeszłość poprzez biografie przedstawicieli wybranych grup zawodowych – architektów i budowniczych. Są w nim prezentowane sylwetki 804 osób, które w różny sposób przyczyniły się do kształtowania architektury i budownictwa Lublina oraz województwa lubelskiego w latach II Rzeczypospolitej. W leksykonie znajdują się nie tylko dyplomowani architekci oraz inżynierowie budownictwa, ale też technicy i majstrzy budowlani, a nawet postacie, które choć swoim wykształceniem lub pracą nie były związane z branżami architektonicznymi, to w pewien sposób zaznaczyły się także na tym polu. Ponadto są wśród nich zarówno ci, którzy z województwem lubelskim związali całą swoją zawodową działalność, jak i ci, którzy tylko otarli się o jego teren, projektując jakąś budowlę, uczestnicząc w konkursie architektonicznym lub zajmując przez pewien czas posadę w jednym z urzędów budowlanych.

Ze Wstępu


 

Budowanie relacji w przestrzeni edukacyjnej | Marzena Kowaluk-Romanek, Małgorzata Samujło, Teresa Sokołowska-Dzioba

Budowanie relacji w przestrzeni edukacyjnej | Marzena Kowaluk-Romanek, Małgorzata Samujło, Teresa Sokołowska-Dzioba

czwartek, 8 września 2022

Książka kierowana jest do nauczycieli, wychowawców i studentów, pragnących pracować z dziećmi i młodzieżą. Może również znacząco i skutecznie wspierać rodziców, którzy troszczą się o stymulowanie rozwoju dziecka. Składa się z dwunastu rozdziałów, odpowiadających ważnym kompetencjom osobistym i społecznym z perspektywy oddziaływań efektywnego pedagoga. Do kształtowania kluczowych kompetencji niezbędny jest odpowiedni trening uświadamiający uczniowi, jakie cechy są u niego ugruntowane, nad którymi warto jeszcze popracować, a które kompletnie nie współgrają z jego osobowością i ich rozwój może być bardzo trudny i nie zawsze prowadzi do sukcesu, ale powinien być podejmowany. Każdy rozdział książki zawiera podstawy teoretyczne, wskazówki oraz propozycje ćwiczeń wraz z opracowanymi kartami ułatwiającymi i pozwalającymi uatrakcyjnić pracę z uczniami/wychowankami. Osoba pracująca z grupą dobiera ćwiczenia, biorąc pod uwagę wiek, wiedzę i umiejętności uczestników zajęć.

Autorki


 

Konstytucja jako efekt kompromisu politycznego. W setną rocznicę Konstytucji marcowej 1921 roku | red. Marcin Wichmanowski

Konstytucja jako efekt kompromisu politycznego. W setną rocznicę Konstytucji marcowej 1921 roku | red. Marcin Wichmanowski

środa, 31 sierpnia 2022

Stulecie nadania odrodzonemu państwu polskiemu konstytucji […] skłoniło badaczy […] do szerszej refleksji nad ustrojem politycznym Polski, który przechodził w XX wieku ewolucję, a wyznaczały ją zmieniające się zasady, na jakich była organizowana władza publiczna, jak też różniące się od siebie, a stosowane w praktyce systemy rządów. Efektem zmieniającego się stanu demokratyzacji życia publicznego w Polsce były okresy: demokracji parlamentarnej, rządów autorytarnych, w pewnych latach także totalitarnych czy też realnego socjalizmu […]. W składzie […] tomu znalazło się szereg bardzo istotnych opracowań […]. Autorami […] są przedstawiciele wielu ośrodków akademickich, w tym m.in. Warszawy, Krakowa, Torunia, Wrocławia, Siedlec czy Lublina […]. Wielowątkowość zawartych w książce analiz poszerza wiedzę w naukach o polityce i administracji oraz może stać się bazą do dalszych dociekań. Opracowanie stanowi zbiór nowatorskich rozważań, których rdzeniem jest tematyka dotycząca konstytucji i kwestii z nią związanych […]. Posiada ważkie walory poznawcze i dydaktyczne, i tym celom może w dalszej kolejności z powodzeniem służyć. Z pełnym przekonaniem można ją rekomendować […] czytelnikom, w tym studentom studiów licencjackich, magisterskich czy też doktoranckich […]. Jest to wartościowa monografia, istotnie wpisująca się w nurt współczesnych rozważań dotyczących szeroko pojętej demokracji. Jako całość dobrze wypełnia zapotrzebowanie na tego typu prace w obszarze […] związanym z naukami o polityce i administracji, a przede wszystkim w istotnym stopniu wzbogaca wiedzę.

Z recenzji prof. dr. hab. Witolda Wojdyły