E-booki

Selected Topics in Applied Computer Science (vol. II) | edited by Jarosław Bylina (PDF)

The second volume of the publication prepared by the Institute of Computer Science of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin presents works prepared primarily by young researchers – together with their scientific supervisors working at the Institute.

Chapters will raise very current research problems such as

The whole is topped with a chapter devoted to machine learning used for computer vision – and its future and challenges.

We hope that this small book will be interesting for everyone who is indifferent to what is happening in contemporary computer science – in particular for students and employees associated with broadly understood IT.


Recepcja mediów, t. 8: Wnioski z badań – lata 2020–2021 (PDF) | Pod redakcją Anny Granat

W ósmym z kolei tomie Recepcji mediów zaprezentowano wyniki badań związanych głównie z recepcją środków masowego przekazu w czasie pandemii COVID-19. Ze względu na to, że publikacja dotyczy lat 2020-2021, jest to szczególnie uzasadnione. 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała, że epidemia zakaźnej choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, która rozpoczęła się 17 listopada 2019 roku w chińskim mieście Wuhan, jest pandemią, czyli epidemią rozprzestrzenioną na wszystkich kontynentach. Temat pandemii zatem zdominował wszelkie inne problemy badawcze, gdyż dotknął większości ludzi na całym świecie w zasadzie we wszelkich sferach życia, w tym w sferze odbioru mediów.

Anna Granat (ze Wstępu)


Innovative Teaching Methods. E-learning in Poland and Belgium (PDF) | Edited by Lidia Pokrzycka and Bruno De Lièvre

The monograph is the result of research on the use of didactic innovations in teaching in higher education and other levels of education undertaken by a team of researchers from Poland and Belgium. The most important research problem is e-learning in the context of the pandemic situation, which forced rapid changes in teaching methods. The authors of individual chapters discuss the results of research on the use of digital tools, but they also do not avoid considering the psychosocial condition of students who had to adapt to the new system of learning.

Mirosława Wielopolska-Szymura, PhD


Innovative Teaching Methods. Project Management in Practice (PDF) | Edited by Lidia Pokrzycka

The book is a collection of articles devoted to innovative teaching forms, the importance of which in modern education cannot be overestimated. All texts are based upon the authors’ scientific or professional experience and provide valuable tips for teachers, including easy-to-understand ideas of useful educational platforms and programmes. I recommend it to all teachers who are looking for new solutions in their work.

Prof. Lucyna Harmon, Ph.D.


„Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości” (Plik PDF)

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce kolejną monografię pt. „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”. Prezentuje ona prowadzone przez Państwa badania naukowe. Przedstawiona na jej łamach tematyka pozwoli na rozpowszechnienie informacji dotyczących nurtu badań prowadzonych przez Państwa ośrodki naukowe i naukowo-badawcze równocześnie przyczyniając się do rozpowszechnienia transferu wiedzy i nowych opracowanych technologii. w interesie każdej uczelni i instytutu badawczego jest nawiązanie porozumienia z producentami i wypracowanie wspólnych obszarów współpracy. Bez wątpienia przynoszą one obopólne korzyści, zarówno naukowcom poprzez integrację z otoczeniem ekonomiczno-społecznym, jak i przedsiębiorcom przystosowującym się do zmieniających się warunków rynkowych. Wspólna realizacja projektów o charakterze utylitarnym, których wyniki mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle, stymuluje naukowców do ukierunkowania działań w stronę najbardziej pożądanej tematyki badawczej. Uczelnie i jednostki badawcze stają się więc katalizatorem rozwoju gospodarczego. Przemysł natomiast, dzięki takiej współpracy, uzyskuje dostęp do najnowszej wiedzy na temat osiągnięć danej dziedziny nauki, uzupełniony o wiedzę i doświadczenie badawcze partnerów naukowych. Bez wątpienia ta współpraca przynosi obopólne korzyści. Pociąga też za sobą szereg wyzwań. Wychodząc naprzeciw powyższym oczekiwaniom z przyjemnością przedkładamy niniejszą monografię zawierającą zbiór prac związanych z wykorzystaniem metod spektroskopowych zarówno w badaniach podstawowych, jaki i aplikacyjnych.

Życzę owocnej lektury!
Zbigniew Hubicki


„Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” (Plik PDF)

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci i Doktoranci,

Oddajemy w Państwa ręce kolejną dziesiątą już monografię z cyklu „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”. Jej celem jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych młodych badaczy – studentów i doktorantów związanych z ochroną środowiska, medycyną, farmacją i biochemią, chemią kosmetyczną, przemysłem chemicznym oraz chemią rolną. Wyrażam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni zarówno z zakresu zagadnień merytorycznych, będących przedmiotem prezentacji i dyskusji, jak również z ich poziomu naukowego. Dobre relacje buduje się poprzez właściwą komunikację – temu służyć ma przedstawiona monografia.

Miłej lektury,
Dorota Kołodyńska


BOOK OF ABSTRACTS Modern Research Techniques for Physicochemical Characterization of the Potential Application Systems (PDF)

Książka Abstraktów (Book of Abstracts) zawiera abstrakty prezentacji ustnych i posterowych Doktorantów biorących udział w międzynarodowej Szkole Letniej dla Doktorantów zatytułowanej „Nowoczesne techniki badań właściwości fizykochemicznych układów o potencjale aplikacyjnym”, która odbyła się w dniach 18-20 maja 2022 r. w Lublinie.
Szkoła Letnia była organizowana przez Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie w celu uzupełnienia wiedzy zdobytej na przedmiotach kursowych. Podczas jej trwania Doktoranci mieli okazję uczestniczyć w wykładach zagranicznych i krajowych wykładowców, warsztatach oraz dyskusjach panelowych. Prezentowali także swoje własne osiągnięcia w formie posterów i komunikatów. Językiem obowiązkowym w trakcie szkoły był język angielski.
Wśród zaproszonych wykładowców znajdowali się naukowcy i doświadczeni nauczyciele akademiccy:
Prof. Carlos Bravo-Díaz (University of Vigo, Hiszpania), Dr Agnieszka Brzyska (Instytut Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie), Prof. Małgorzata Maciejewska (Wydział Chemii UMCS), i Prof. Radosław Zaleski (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS). Wykłady dotyczyły nowoczesnych technik badawczych, takich jak:


Innovative Teaching Methods. E-learning in Practice | Edited by Lidia Pokrzycka and Bruno De Lièvre

This collection includes eleven papers on innovative teaching methods. Most authors discuss the application of modern technologies in teaching on different levels. In addition, some of them present the results of questionnaires that were carried out among students. The authors are practitioners of innovative teaching methods, which considerably increases the value of their observations. In the time of a persistent epidemiological crisis that forces the participants of didactic processes to reach for modern technologies to substitute a direct contact between teacher and student, the importance of these sorts of works cannot be overestimated.

Prof. Lucyna Harmon, Ph.D.


Innovative Teaching Methods. Project Management | Edited by Lidia Pokrzycka and Robert Wallace Vaagan

This volume is devoted to innovation in the social life in its broad sense, and directly refers to the crucial current challenges in education and management, perceived both
as related and separate, both in connection with the recently occurred exceptional circumstances of global pandemic and detached from it. This means that the issues presented will not lose their validity when the pandemic is over, and the group of its addressees is very large, which always increases the initial value and justification of a publication.
Focusing on societal innovation in the broad sense, this volume focuses on crucial current challenges in education and management. Addressed to a wide audience – which increases the value and impact of the work – the volume perceives these challenges as both related to and independent of the circumstances caused by the global COVID-19 pandemic, therefore ensuring its continued relevance in the post-pandemic era.

Prof. Lucyna Harmon, Ph.D.


Analiza prawnoporównawcza wybranych typów czynów zabronionych z kodeksu karnego | red. Julia Mucha, Jakub Skowroński, Karolina Więcek

Niniejsze opracowanie jest dziełem studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członków Koła Naukowego Prawa Karnego Porównawczego. Jest ono częścią prowadzonych od lat w ramach działalności Koła badań prawnoporównawczych. Pożytki z takiej działalności są oczywiste. Badania porównawcze pozwalają najpierw na zbadanie podobieństw i różnic między analogicznymi instytucjami prawa karnego w poszczególnych państwach, a w efekcie na ustalenie różnic i podobieństw między poszczególnymi systemami. Jedno i drugie ma niebagatelne znaczenie praktyczne – w szczególności w kontekście stosowania prawa z zachowaniem reguły podwójnej karalności w warunkach wielkiej mobilności ludzi i swego rodzaju umiędzynarodowienia przestępczości. Wielkie jest też znaczenie badań porównawczych w kontekście legislacyjnym. Badania porównawcze pozwalają na stosunkowo łatwe i bezpieczne stwierdzenie wad i zalet określonych rozwiązań w praktyce bez ponoszenia kosztów społecznych wiążących się z ewentualnymi błędami konstrukcyjnymi. Wreszcie badania prawnoporównawcze pozwalają na zbadanie obcych systemów i usytuowanie w ich ramach systemu własnego, co pozwala na jego lepsze zrozumienie.

Fragment wstępu


Smart company. Poziom zaawansowania przedsiębiorstwa w realizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi | Wojciech Lutek, Jarosław Banaś, Zbigniew Pastuszak

W przedłożonej do recenzji monografii autorzy podjęli próbę zdefiniowania roli i znaczenia przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w budowaniu przyjaznego mieszkańcom organizmu miejskiego. […]
Zamierzenia badawcze autorów oceniam jako wartościowe z naukowego i praktycznego punktu widzenia. Wpisują się one w trzy kluczowe, współczesne i niezwykle aktualne nurty badawcze, którymi są: gospodarka obiegu zamkniętego, zrównoważony rozwój oraz koncepcja inteligentnego miasta zorientowana na poprawę jakości życia mieszkańców.
Ponadto wyniki przeprowadzonych analiz są szczególnie istotne dla gospodarki polskiej, która boryka się z problemem niskiej ekoinnowacyjności i przeciętnej świadomości ekologicznej. W takich uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych wszelkie analizy systemowe oraz rekomendacje praktyczne odnoszące się do gospodarki odpadami są bardzo pożądane i cenne.
Warto także dodać, że dorobek Autorów monografii oraz ich doświadczenie naukowe, badawcze i biznesowe znajdujące wyraz w dojrzałości i zaawansowaniu prowadzonych rozważań stanowią dodatkowy atut recenzowanej monografii.
[…] Przedłożona do recenzji monografia naukowa zatytułowana Smart company. Poziom zaawansowania przedsiębiorstwa w realizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi publikację wartościową naukowo i badawczo. Zawarte w niej treści uzupełniają badania empiryczne w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce i stanowią źródło cennych rekomendacji zarządczych. Recenzowane opracowanie może zostać wykorzystane zarówno przez naukowców, jak i praktyków zajmujących się gospodarką odpadami, gospodarką obiegu zamkniętego, zarządzaniem miejskim czy problematyką zrównoważonego rozwoju.

Z recenzji dr hab. Izabeli Jonek-Kowalskiej, prof. PŚ


Wiersz – złożony sens | Anna Pajdzińska

Rozpoznania i analizy przedstawione przez Annę Pajdzińską w publikacji Wiersz złożony sens dotyczą problematyki usytuowanej na pograniczu dyscyplin. Przedmiotem namysłu jest w recenzowanej książce język traktowany przede wszystkim jako tworzywo dzieła literackiego, przy czym refleksja prowadzona jest w dwóch perspektywach, którym odpowiada podział książki na dwie części. Pierwszą, zatytułowaną Problemy językowej organizacji tekstu poetyckiego, tworzą opracowania poświęcone językowym mechanizmom budowania sensu w utworach poetyckich; a zatem punktem wyjścia jest w tym wypadku sam system i założone w nim możliwości. W części Zbliżenia perspektywa zostaje odwrócona. Tym razem analizie poddawane są konkretne realizacje: wiersze Józefa Czechowicza, Wisławy Szymborskiej, Mirona Białoszewskiego, Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka, a zaprezentowane interpretacje stanowią doskonały pokaz tego, jak wiele w procesie interpretacji tekstu literackiego można zyskać, jeśli aparat stosowany przez tradycyjną poetykę wzbogacimy o narzędzia lingwistyczne. […]
Dobre rozeznanie w osiągnięciach językoznawstwa strukturalnego i wykorzystanie ich w analizach pozwoliło uniknąć dowolności interpretacyjnych, a otwarcie na propozycje lingwistyki kognitywnej – przezwyciężyć ograniczenia oglądu strukturalistycznego. […] Tezy teoretyczne są ilustrowane przykładami z polskiej poezji XX-wiecznej. Lista przywoływanych twórców jest długa i dzięki temu reprezentatywna. […]
Klarowności konstrukcji tomu odpowiada klarowność wywodu i języka przekazu – jest to polszczyzna elegancka i – by tak powiedzieć – przyjazna.

Z recenzji dr hab. Jolanty Chojak, prof. UW


Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy | red. Walenty Baluk, Jurij Makar, Mykoła Doroszko (PDF)

Praca dedykowana mężom stanu Polski i Ukrainy

W recenzowanej monografii redaktorzy i autorzy stosują problemowo-chronologiczne ujęcie tematu, nie pozostawiając wątpliwości co do poziomu wykładu materiału, krytycznej analizy oraz konstruowania wniosków i rekomendacji. […]
Teksty badaczy wyróżnia zarówno dobry poziom naukowej argumentacji, baza źródłowa, jak i znajomość aktualnego stanu badań oraz literatury przedmiotu. Należy podkreślić, że naukowy styl narracji cechuje wszystkie części recenzowanej monografii. […]
Największa część „bloków tematycznych” w recenzowanej pracy dotyczy współczesnej problematyki – począwszy od 1989 r. w Polsce i 1991 r. w Ukrainie. W tym kontekście zbadano różnorodne tematy i zagadnienia, m.in.: 1) inicjatywy polityczne, projekty obywatelskie, inicjatywy kulturalne po obydwu stronach granicy; 2) poszukiwania roli i miejsca przez dwa niezależne państwa EŚW – Polskę i Ukrainę na politycznej mapie współczesności i geopolitycznej szachownicy; 3) określenia statusu i potencjału (instytucjonalnego, organizacyjnego, kulturalnego i tożsamościowego) we współpracy bilateralnej; 4) poszukiwania efektywnych narzędzi przeciwdziałania propagandzie i fejkom państwa-agresora – Federacji Rosyjskiej – w Polsce i Ukrainie.

prof. Iwan Monołatij
Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka, Ukraina


As perífrases verbais iterativas no Português Europeu | Justyna Wiśniewska (PDF)

Com o presente estudo pretendemos descrever sob o ponto de vista linguístico o funcionamento das perífrases verbais que exprimem o valor aspetual de iteratividade no Português Europeu. Portanto, propomos ao leitor o aprofundamento de um dos fenómenos linguísticos, nomeadamente, as construções perifrásticas que são de uso bem frequente em português. Definimos a perífrase verbal como uma construção complexa e composta por um verbo auxiliar que é o portador do significado gramatical (pessoa, modo, tempo, aspeto), por um verbo principal (também chamado auxiliado) que transmite a informação lexical. Entre os dois constituintes pode ocorrer também uma preposição se tivermos em conta algumas perífrases verbais em que o verbo principal está na forma do infinitivo. A análise efetuada evidencia que vários fatores, nomeadamente, as caraterísticas do verbo auxiliar, as propriedades do verbo principal, as classes aspetuais do predicado verbal, a pluralidade do sujeito ou do complemento, entre outros, interferem no valor aspetual de iteratividade.


Selected Topics in Applied Computer Science (vol. I) | edited by Jarosław Bylina (PDF)

The book presents the latest research conducted at Marie Curie-Skłodowska University in Lublin – or in collaboration with its staff – in the broadly understood field of computer science.

The chapters deal with:

The book is addressed to all those who want to become familiar with the areas of research conducted by employees of the Maria Curie-Skłodowska University (in particular, the Institute of Computer Science at the Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science). Thanks to concise and clear descriptions of many different issues related to the broadly understood computer science, it will be especially useful for IT/CS students and scientists as well as research staff of enterprises.


„Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” (Plik PDF)

Oddajemy w Państwa ręce kolejną już monografię z cyklu „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”. Ponownie jak w ubiegłych latach jej celem jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych związanych z ochroną środowiska, medycyną, farmacją i biochemią, chemią kosmetyczną, przemysłem chemicznym oraz chemią rolną. Tematy te są istotne z uwagi na ciągły postęp technologiczny i wprowadzenie nowych rozwiązań w wielu dziedzinach naszego życia.
Wyrażam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni zarówno z zakresu zagadnień merytorycznych, będących przedmiotem prezentacji i dyskusji, jak również z ich poziomu naukowego. Dobrze zainwestowany czas, wykorzystany na poszerzenie wiedzy to pierwszy krok w kierunku wspólnych dyskusji, nawiązania i zacieśnienia wzajemnej współpracy, co jest bardzo istotne dla nas wszystkich.


„Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości” (Plik PDF)

Oddajemy w Państwa ręce kolejną już monografię pt. „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, która przedstawia prowadzone przez Państwa badania naukowe pomimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej związanej z wirusem Covid-19. Przedstawiona na jej łamach tematyka pozwoli na rozpowszechnienie informacji dotyczących nurtu badań prowadzonych przez Państwa ośrodki naukowe i naukowo-badawcze równocześnie przyczyniając się do rozpowszechnienia transferu wiedzy i nowych opracowanych technologii. Bez wątpienia przynoszą one obopólne korzyści, zarówno naukowcom poprzez integrację z otoczeniem ekonomiczno-społecznym, jak i przedsiębiorcom przystosowującym się do zmieniających się warunków rynkowych. Konieczność zacieśniania związków pomiędzy nauką, a przemysłem stała się faktem. Współpraca nauki z przemysłem jest istotnym czynnikiem rozwoju zarówno ośrodków naukowych, jak i jednostek przemysłowych funkcjonujących w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy. Wspólna realizacja projektów o charakterze utylitarnym, których wyniki mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle, stymuluje naukowców do ukierunkowania działań w stronę najbardziej pożądanej tematyki badawczej. Przemysł natomiast, dzięki takiej współpracy, uzyskuje dostęp do najnowszej wiedzy na temat osiągnięć danej dziedziny techniki, uzupełniony o wiedzę i doświadczenie badawcze partnerów naukowych. Bez wątpienia przynosi ona obopólne korzyści, ale i pociąga za sobą szereg wyzwań.

 


Legal Protection of Animals - open access EBOOK (PDF) (Editorial team: Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, Hanna Spasowska-Czarny)

Niniejsza publikacja stanowi efekt badań nad kondycją ustawodawstwa mającego za przedmiot ochronę zwierząt, których wyniki zostały zaprezentowane w czasie Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Krajowe, unijne i międzynarodowe standardy prawnej ochrony zwierząt”, która odbyła się  17 października 2019 r. w Lublinie.
Celem konferencji było zwrócenie uwagi na sprzeczność części uregulowań wprowadzanych do krajowych porządków prawnych, także tych przewidujących „podwyższone” standardy ochrony zwierząt, z normami wyższego stopnia a także na ich niedostosowane do warunków społecznych, na fakt, że w wielu przypadkach nie są one egzekwowane, przez co mają wyłącznie fasadowy charakter oraz na zróżnicowany poziom ochrony zwierząt domowych, bezdomnych, gospodarskich, laboratoryjnych, oraz zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych i wolno żyjących. Zaproszenie do dyskusji w tym temacie spotkało się żywym zainteresowaniem środowiska, czego efektem są zawarte w niniejszej publikacji rozważania na temat aktualnego stanu regulacji wyznaczającej prawne standardy ochrony zwierząt. Zakres tych rozważań odzwierciedla złożoność zagadnień związanych ze problematyką ochrony zwierząt. Odnoszą się one bowiem zarówno do kwestii ochrony humanitarnej, ochrony gatunkowej, jak i ochrony użytkowej zwierząt. Część z nich poświęcona jest w sposób ogólny statusowi zwierzęcia, inne koncentrują się na szczegółowych rozwiązaniach i odmiennościach w zakresie ochrony poszczególnych gatunków zwierząt, czy też na zróżnicowaniu zasad ochrony zwierząt w zależności od nadanego im przez człowieka przeznaczenia.
Rozważania te zaowocowały szeregiem wniosków i spostrzeżeń, w tym w szczególności na temat efektywności aktualnego modelu ochrony zwierząt, jego dostosowania do obecnego stanu wiedzy weterynaryjnej, uwarunkowań społecznych i ekonomicznych, a także zgodności przyjętych rozwiązań z wymaganiami prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, aby wnioski te stały się przynajmniej punktem wyjścia dla dalszej dyskusji na temat optymalizacji systemu ochrony  zwierząt. W tym zakresie nie bez znaczenia pozostaje fakt, że część wskazanych rozważań dotyczy rozwiązań przyjętych w systemie prawnym Ukrainy. Rozważania te mogą stanowić wartościowy materiał dla wszelkiego rodzaju analiz o charakterze prawnoporównawczym.

Legal Protection of Animals - Post-conference publication (open access)


Wspólne Drogi. Człowiek w obliczu przemian | red. Anna Mikiciuk

Z prawdziwą radością i satysfakcją należy powitać kolejny przejaw znacznej aktywności Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania Doktoranci naszego Wydziału już wielokrotnie udowadniali swe naukowe aspiracje. Najlepszym tego potwierdzeniem jest monografia wieloautorska zatytułowana Wspólne Drogi. Człowiek w obliczu przemian, na którą składają się teksty przedstawicieli nauk humanistycznych. Problematyka prezentowanego tomu obejmuje szeroki zakres tekstów zarówno o charakterze teoretycznym, jak i materiałowym. […] Żywię nadzieję, że niniejsza publikacja spotka się z życzliwym przyjęciem Czytelniczek i Czytelników i stanie przyczynkiem do dalszych rozważań nad podjętymi w prezentowanej monografii kwestiami.

prof. dr hab. Robert Litwiński


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi tytułami umieszczonymi na platformie IBUK.PL

Ibuk.pl to pierwsza w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Znajdziesz tutaj elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez polskich wydawców. Aplikacja myIBUK umożliwia wygodne czytanie książek na dowolnym urządzeniu, w tym tabletach i smartfonach. Aby uruchomić aplikację, wystarczy, że w przeglądarkę internetową wpiszesz adres: http://reader.ibuk.pl. Aplikacja ibuk działa także bez dostępu do Internetu. Jeśli chcesz w ten sposób czytać książki wybierz „Czytaj offline” dla wybranych książek. Logowanie jest także możliwe Twoim kontem na Facebook lub Google+. Pamiętaj, aby przy pierwszym uruchomieniu być podłączonym do Internetu, dopiero później możesz korzystać z aplikacji offline.


Publikacje wydawnictwa UMCS znajdują się na platformie www.books-box.com

Ułatwiamy studiowanie! Od dzisiaj publikacje wydawnictwa UMCS znajdują się także na platformie www.books-box.com - pierwszej na świecie wirtualnej bibliotece książek naukowych z dostępem per strona. Booksbox umożliwia zakup książek w zależności od potrzeb (często i deadlinów) - możesz wybrać całą publikację, jej konkretne fragmenty bądź poszczególne strony. Dodatkowo, aplikacja z myślą o wyzwaniach z jakimi mierzą się studenci, udostępniła szereg funkcjonalności m.in.: przeszukiwanie książek w poszukiwaniu interesujących zagadnień, dodawanie komentarzy, czy automatyczne tworzenie bibliografii!

Wypróbujcie teraz z kodem. Zarejestrujcie się na books-box.com i kupcie dowolny pakiet stron, tylko w grudniu 2020 r. taniej o 30% z kodem MIKOLAJWDOMU

Publikacje Wydawnictwa UMCS: https://books-box.com/katalog/wydawnictwo/wydawnictwo-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie

Ogromnie się cieszymy udostępniając dostęp do książek UMCS online przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.


Ebook: "Sport co "Gryfa" wart! Akademicki Związek Sportowy 2017 - 2019"

Niezmiernie miło nam poinformować, że na stronie Wirtualnego Muzeum AZS jest dostępna publikacja "Sport co "Gryfa" wart! Akademicki Związek Sportowy 2017 - 2019" (autorzy: Dariusz Słapek, Mirosław Szumiło, Halina Hanusz), wydana przez Wydawnictwo UMCS (Lublin 2019). Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.