E-booki

Synthesis and Characterisation of Carbon Materials. CLEANWATER Project Workshop – Book of Abstracts (PDF)

Edited by: Barbara Gawdzik and Przemysław Pączkowski

 


Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy w warunkach zmiany systemu międzynarodowego. Punkt widzenia Polski i Ukrainy | red. Marek Pietraś, Walenty Baluk, Hryhorij Perepełycia (PDF)

Trwająca od 2014 roku agresja Rosji przeciwko Ukrainie, a szczególnie jej najbardziej krwawa faza, nazywana „agresją pełnoskalową”, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, spowodowała w Europie poważne zmiany w systemie bezpieczeństwa […]. W przypadku stosunków Polski i Ukrainy, dotyczących licznych dziedzin życia, zauważyć można pogłębienie i intensyfikację relacji tak na poziomie państwowym, oficjalnym, jak i międzyludzkim. Zauważalne jest, że pojęcie „partnerstwa strategicznego” przybrało nowy wymiar w czasie zagrożenia militarnego dla państwa partnerskiego […].
Warto podkreślić, że recenzowany tom rozpraw autorstwa polskich i ukraińskich badaczy jest kolejnym wspólnym projektem naukowym […]. Autorzy zaprezentowanych rozpraw to znani polscy i ukraińscy badacze relacji Polski i Ukrainy, związani głównie z UMCS w Lublinie oraz Uniwersytetem Narodowym im. T. Szewczenki w Kijowie. Należy zauważyć, że taki tandem badawczy jest wynikiem wieloletniej współpracy międzyuczelnianej, licznych wspólnych inicjatyw naukowych oraz wspólnych publikacji.

dr hab. Larysa Leshchenko, prof. Uwr
Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa
Uniwersytet Wrocławski


Стратегічне партнерство Польщі та України в умовах зміни міжнародної системи. Точки зору Польщі та України | red. Марек Петрась, Валентин Балюк, Григорій Перепелиця (PDF)

Агресія росії проти України, що триває від 2014 р., а особливо її найбільш кривавий етап, який розпочався 24 лютого 2022 р. та був названий «повномасштабною агресією», призвів до суттєвих змін в Європі у системі безпеки. […] У питанні польсько-українських відносин, які охоплюють багато життєвих сфер, можна зауважити процес поглиблення та інтенсифікації відносин на офіційному, міждержавному та суспільному рівнях. Зазначимо, що визначення «стратегічного партнерства» набрало нового значення під час воєнної загрози для держави-партнера. […]
Варто підкреслити, що це рецензоване видання польських та українських авторів є черговим спільним науковим проєктом. […] Автори розділів монографії є відомими польськими та українськими дослідниками у сфері польсько-українських відносин, в основному це працівники Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні та Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Зазначимо, що такий науковий тандем сформувався на основі багаторічної міжвузівської співпраці, реалізації спільних наукових ініціатив та публікацій.

проф. ВрУ д-р габ. Лариса Лещенко
Інститут міжнародних студій і безпеки
Вроцлавський університет


Science and industry – challenges and opportunities | edited by: prof. dr hab. Zbigniew Hubicki (PDF)

Dear Sirs!

We are handing over to you the monograph “Science and industry – challenges and opportunities”, which is a continuation of the monograph “Science and industry - spectroscopic methods in practice, new challenges and opportunities”. It presents ongoing scientific research. The topics presented in its pages will help to disseminate information on research conducted by your scientific and research centers. We hope that it will contribute to the dissemination of knowledge transfer and new technologies being developed. It is in the interest of each university and research institute to establish an understanding and develop common areas of cooperation. Undoubtedly, these are mutually beneficial, both to scientists through integration with the economic and social environment, and to entrepreneurs adapting to changing market conditions. The joint implementation of utilitarian projects, the results of which can find application in industry, stimulates scientists to direct their activities towards the most desirable research topics. Universities and research units thus become a catalyst for economic development. Industry, on the other hand, thanks to such cooperation, gains access to the latest knowledge on the achievements of a given scientific field, supplemented by the knowledge and research experience of scientific partners. Undoubtedly, this cooperation is mutually beneficial. It is also associated with a number of challenges.
To meet the above expectations, we are pleased to present this monograph.

I wish you a fruitful reading experience!
Zbigniew Hubicki


„Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” 2024 (PDF) | red. prof. dr hab. Dorota Kołodyńska

Szanowni Młodzi Naukowcy,

Zapraszamy Was do odkrycia fascynującego świata nauki, który kryje przed Wami bogactwo możliwości rozwoju intelektualnego i zawodowego. Jesteśmy przekonani, że Wasza pasja i zaangażowanie będą kluczowe dla ciągłego postępu w Waszych dziedzinach naukowych. W dzisiejszym dynamicznym świecie rozwój nauki i przemysłu idą w parze. Wasze badania i odkrycia mają potencjał przekształcania teorii w praktyczne innowacje, które wpływają na jakość życia i środowisko. To właśnie Wy, młodzi naukowcy, macie wyjątkową zdolność do kreowania nowatorskich rozwiązań i wspierania postępu technologicznego. Dlatego z radością prezentujemy Wam najnowsze osiągnięcia naukowe, badawcze i techniczne w formie monografii. Mamy nadzieję, że tematyka prezentacji spełni Wasze oczekiwania i inspiruje do pogłębiania wiedzy, prowadzenia fascynujących dyskusji oraz wymiany poglądów na temat najnowszych osiągnięć naukowych. Życzę Wam przyjemnej lektury i satysfakcji płynącej z eksploracji nowych perspektyw.

Dorota Kołodyńska


Criminal Law Protection of Money Against Counterfeiting | Maciej Błotnicki (PDF)

The publication is essentially dogmatic in nature. The author’s advantage is the departure from theses and research hypotheses in this type of work. It is good that the author did not follow the recently observed fashion and manner of including theses and hypotheses in dogmatic and legal works without a real methodological need and – worse still – without justification and premises. In such situations, it is a triumph of form over content, which is supposed to convince and confirm the scientific value of a given publication, but in fact it raises surprise and embarrassment. Young authors do not seem to notice that the methodology of empirical research in criminology is not the same as the scientific workshop of a criminal law dogmatist. The author of the reviewed publication did not succumb to this trend and this should be praised.

From the review by Prof. Leszek Wilk


Migrant workers in Poland. Working conditions and social rights | Agnieszka Kolasa-Nowak, Karolina Podgórska, Dominika Polkowska (PDF)

(…) it should be emphasized that the book deals with the phenomenon of economic migration, which is very important from the point of view of sociology and economics. The scientific literature shows a deficit of studies on the employment of foreign migrants. This item partially fills this gap, but the issues raised require further research. The presented research results are a valuable source of information about the perception of migrants on the Polish labor market, but also a kind of compendium of knowledge about the needs of changes that would improve the legal employment of people from abroad and protect the interests of both employers and employees. The current socio-political situation strengthens the need to organize the issues discussed in the book.

An excerpt from the review by Magdalena Florek-Łuszczki, DHSc
Professor of Witold Chodźko Institute of Rural Health


La traducción en el aula de ELE y en la formación de traductores en ámbito jurídico y turístico | Verónica Del Valle Cacela (PDF)

Już sam cel pracy godny jest uwagi, ponieważ z tego co mi wiadomo, brak jest na polskim rynku wydawniczym pozycji monograficznej, która nie tylko skupiała przyszłemu tłumaczowi tak wiele materiałów translatorycznych z prawa i turystyki, a także ukazywałaby polskie, włoskie i hiszpańskie jednostki kulturowe, z którymi tłumacze na ogół mają problem. Wychodząc od swojego rozległego doświadczenia jako dydaktyk na poziomie akademickim, Pani Verónica Del Valle Cacela przyjmuje w pracy perspektywę translatologiczną, skupioną, co bardzo ważne, na podniesieniu przez jej odbiorców kompetencji w zakresie języka ojczystego i obcego, a także pogłębieniu wiedzy ogólnej i szczegółowej w dziedzinie dydaktyki tłumaczeń prawnych i prawniczych oraz turystycznych. Autorka publikacji nie zapomina przy tym o cennych objaśnieniach opisywanych przez nią zjawisk. Nie mniej wartościowe od zebranych i opisanych materiałów są towarzyszące im propozycje ćwiczeń w rozróżnieniu na język ojczysty (włoski lub polski).

dr hab. Edyta Waluch de la Torre, prof. Uniwersytetu w Granadzie


Analiza prawnoporównawcza wybranych typów czynów zabronionych z kodeksu karnego. Część II | red. Julia Mucha, Jakub Skowroński, Karolina Więcek (PDF)

Analiza prawnoporównawcza stanowi kontynuację prac studentów i doktorantów (obecnie doktorantów – przyp. red.) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Opracowania zawarte w niniejszej monografii stanowią przekrój przez badania nad wybranymi przestępstwami z części szczególnej polskiego kodeksu karnego. Analiza została wykonana na podstawie metody komparatystyki prawniczej. Autorzy skupili się na odnalezieniu elementów zbieżnych oraz rozbieżnych między wybranymi przestępstwami w Polsce oraz w państwach reprezentujących model germański i romański. Analizie zostały poddane następujące przestępstwa: spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy, nietrzeźwość kierowcy, pozbawienie wolności, groźba karalna, obcowanie płciowe z małoletnim, kazirodztwo, prezentacja i rozpowszechnianie pornografii, nielegalne organizowanie adopcji, fałszerstwo, paserstwo, fałszerstwo pieniędzy, organizacja nielegalnych gier hazardowych w Polsce, Niemczech oraz Francji.

Prof. dr hab. Marek Kulik


Bankowość, rynek finansowy, ekonomia, przedsiębiorczość. Teraźniejszość i przyszłość | red. Robert Zajkowski (PDF)

Monografia stanowi istotny głos w trwającej nieustannie dyskusji dotyczącej stanu i kierunków rozwoju takich dyscyplin jak ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Treści podnoszone przez poszczególnych Autorów z jednej strony mogą być traktowane jako wyjaśnienia czy też przesłanki uporządkowania szeregu istotnych kwestii w wyżej wymienionych dyscyplinach, a z drugiej jako postulaty zmian i kierunków rozwoju, jakich można będzie doświadczyć w najbliższych latach.

Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Borowskiego

Podsumowując, recenzowana monografia jubileuszowa, napisana pod redakcją naukową dr. hab. Roberta Zajkowskiego, prof. UMCS, jest dziełem udanym i stanowi ważny wkład w rozwój takich dyscyplin jak ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Stosunkowo rzadkie i jednocześnie bardzo cenne jest połączenie w niej zarówno aspektów finansowych, ekonomicznych, jak i związanych z przedsiębiorczością. Dlatego też recenzowana monografia posiada nie tylko wyjątkowo wysokie walory naukowe, lecz także walory dydaktyczne.

Z recenzji prof. dr. hab. Jacka Lisowskiego

Recenzowana praca stanowi obszerny przegląd problemów badawczych istotnych z punktu widzenia teraźniejszej i przyszłej sytuacji w gospodarce światowej. Cenne są prace teoretyczne dotyczące ściśle sfery finansów i poruszające tematykę sektora bankowości komercyjnej, jak również prace na temat banków centralnych czy powiązań sektora finansowego z innymi sektorami oraz zawierające rozważania z zakresu ekonomii. W monografii nie tylko uwzględniono perspektywę polskiej gospodarki, lecz także nawiązano w niektórych rozdziałach do poziomu Unii Europejskiej oraz do innych krajów, czego przykład stanowi analiza w odniesieniu do Japonii.

Z recenzji dr. hab. Bogdana Włodarczyka, prof. UWM


Etnolingwistyka. Bibliografia adnotowana 1988–2018 | red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Sebastian Wasiuta (PDF)

Bibliografia adnotowana czasopisma „Etnolingwistyka” za lata 1988–2018 jest opracowaniem niezwykle istotnym, wartościowym i potrzebnym, dokumentuje bowiem historię i teraźniejszość myśli etnolingwistycznej, która kształtowała się i kształtuje za sprawą środowiska lubelskich językoznawców oraz krajowych i zagranicznych badaczy związanych z czasopismem. Jest świadectwem dziedzictwa polskiej etnolingwistyki, rozległych międzynarodowych kontaktów naukowych między polskimi i zagranicznymi badaczami języka. Stanowi niewątpliwie probierz przyszłych bibliografii zawartości czasopism, wyznaczając kierunek twórcom innych tego typu opracowań.

Fragment recenzji
dra Pawła Kowalskiego (Instytut Slawistyki PAN)

 

Ogólna koncepcja dzieła oraz szczegółowe zasady opracowania bibliografii to zasługa Jerzego Bartmińskiego, założyciela „Etnolingwistyki” i pełniącego przez ponad trzydzieści lat funkcję jej redaktora naczelnego, pomysłodawcy kształtu rocznika, jego zakresu i struktury. […] Trzydzieści lat to szmat czasu; wiele dzieł powstało, o wielu można było zapomnieć. Dzięki Bibliografii one będą mogły żyć życiem aktywnym, m.in. w pracach naukowych, nie tylko badaczy pokolenia Jerzego Bartmińskiego i jego szkoły, ale o wiele dłużej.

Fragment recenzji
prof. dr hab. Krystyny Waszakowej (Uniwersytet Warszawski)


Prawa własności inteletualnej jako składnik majątku wspólnego małżonków - Katarzyna Walaszek (PDF)

Celem niniejszej pracy jest analiza przynależności praw własności intelektualnej do majątków małżonków, a także losów tych praw w małżeńskich ustrojach majątkowych. Wybór tematu został podyktowany małą liczbą prac naukowych poświęconych tej kwestii, a także istotnym znaczeniem z punktu widzenia prawa rodzinnego, które jest przedmiotem zainteresowania autorki. Na podkreślenie i pozytywną ocenę zasługuje fakt, iż w pracy poruszono zagadnienia z pogranicza dwóch dziedzin, tj. prawa własności intelektualnej oraz prawa rodzinnego. Autorka podjęła także interesujące wątki natury prawnoprocesowej, w tym skomplikowaną problematykę egzekucji z praw własności intelektualnej oraz zagadnienia postępowania o podział majątku wspólnego.

dr hab. Katarzyna Popik – Konarzewska, prof. Akademii WSEI


Zawieranie umów licencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem Internetu - Ewa Szych (PDF)

Przedmiotowa publikacja prezentuje nie tylko rzetelną analizę problematyki umów licencyjnych w ogólności, ale również właściwie identyfikuje aktualne problemy związane z zawieraniem umów przez Internet. Pani mgr Ewa Szych analizuje problemy badawcze dokładnie oraz wnikliwie, wobec tego prezentuje należyte podejście badawcze. Szereg zagadnień poruszonych w pracy ma całkowicie nowy charakter. Ich omówienie wymagało wiedzy nie tylko z zakresu prawa własności intelektualnej, ale też znajomości różnych nowinek i osiągnięć techniki. Atutem pracy jest również to, że poruszono w niej zagadnienia prawa prywatnego międzynarodowego oraz kwestię jurysdykcji krajowej, a więc zagadnienia mające istotne znaczenie praktyczne w kontekście umów zawieranych przez Internet. Omówione zagadnienie jest bardzo oryginalne, w związku z czym rzadko poruszane w literaturze.

dr hab. Katarzyna Popik – Konarzewska, prof. Akademii WSEI


„Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości” 2023 (Plik PDF)

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce kolejną monografię pt. „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”. Prezentuje ona prowadzone przez Państwa badania naukowe, niejednokrotnie innowacyjne i ma na celu prezentację najnowszych osiągnięć z wielu obszarów i dyscyplin naukowych na rzecz rozwoju nauki oraz jej transferu do przemysłu.
Innowacyjne rozwiązania napędzają przemysł. Są podstawą do wieloaspektowego rozwoju przedsiębiorstw, osiągania konkretnych celów biznesowych i generowania atrakcyjnych zysków. Proces tworzenia innowacji nie należy jednak do najłatwiejszych. Wymaga wiedzy, licznych badań, doświadczenia i dostępu do zaawansowanych technologicznie narzędzi. Świat nauki może zaoferować przedsiębiorcom kompleksowe
wsparcie w tworzeniu innowacji.
Ośrodki akademickie w kraju oprócz tworzenia nowej wiedzy i jej przekazywania w procesie dydaktycznym, realizują misję, jaką jest ułatwianie przepływu wiedzy i technologii do świata przemysłu. Nawiązywanie wzajemnych współpracy między przedstawicielami świata akademickiego i przemysłowego jest jednym z pierwszych kroków w całym procesie transferu wiedzy i technologii.
W interesie każdej uczelni i instytutu badawczego jest wypracowanie wspólnych obszarów współpracy. Bez wątpienia przynosi to obopólne korzyści, zarówno naukowcom, jak i przedsiębiorcom przystosowującym się do zmieniających się warunków rynkowych.
Wspólna realizacja projektów o charakterze utylitarnym, których wyniki mogą zostać wykorzystane w przemyśle, choćby w niewielkim stopniu, stymuluje naukowców do ukierunkowania działań w stronę najbardziej pożądanej tematyki badawczej. Uczelnie i jednostki badawcze stają się więc katalizatorem rozwoju gospodarczego. Przemysł, dzięki takiej współpracy, uzyskuje dostęp do najnowszej wiedzy uzupełniony o wiedzę i doświadczenie badawcze partnerów naukowych.
Wychodząc naprzeciw powyższym oczekiwaniom z przyjemnością przedkładam kolejną już monografię z naszej serii zawierającą zbiór prac związanych z wykorzystaniem metod spektroskopowych zarówno w badaniach podstawowych, jaki i aplikacyjnych.

Życzę owocnej lektury!
Zbigniew Hubicki


„Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” 2023 (Plik PDF)

Szanowni Młodzi Naukowcy,

Pragniemy Państwu przedstawić inspirujący świat nauki i przemysłu, który otwiera przed Wami szerokie możliwości rozwoju intelektualnego i zawodowego. Jesteśmy przekonani, że Wasza pasja i zaangażowanie przyczynią się do nieustannego postępu w uprawianej przez Was dziedzinie naukowej.
W dzisiejszym dynamicznym świecie, rozwój nauki i przemysłu są ze sobą nierozerwalnie związane. Wasze badania i odkrycia mają potencjał do przemieniania teorii w praktyczne zastosowania, które wpływają na jakość naszego życia i otaczającego nas środowiska.
To właśnie Wy, młodzi naukowcy, posiadacie wyjątkową zdolność do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i przyczyniania się do postępu technologicznego.
Dlatego cieszymy się, że możemy Państwu przedstawić najnowsze osiągnięcia naukowe, badawcze i techniczne w formie monografii. Wyrażamy nadzieję, że zakres tematyczny prezentacji i dyskusji spełni Państwa oczekiwania i jednocześnie przyczyni się do pogłębienia wiedzy, tworzenia inspirujących dyskusji i umożliwi wymianę poglądów na temat najnowszych osiągnięć naukowych.
Życzę miłej lektury i satysfakcji płynącej z odkrywania nowych perspektyw.

Z poważaniem,
Dorota Kołodyńska


Postępowanie sprzeciwowe wobec zgłoszenia znaku towarowego przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej | Natalia Walczak (PDF)

Omówione zagadnienie jest bardzo interesujące,  a zarazem rzadko poruszane w literaturze, co niewątpliwie świadczy o oryginalności pomysłu w zakresie badawczym. Recenzowana praca […] charakteryzuje się dużym stopniem trudności. Wymagała znajomości polskiego prawa własności przemysłowej i prawa unijnego. Autorka prawidłowo porównuje postępowanie przed Urzędem Patentowym RP i postępowanie przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej […], co być może powinno stanowić punkt wyjścia do ewentualnych prac nowelizacyjnych w prawie polskim w celu ujednolicenia, ze względów praktycznych, obu  postępowań. Dużymi atutami pracy są  precyzyjny język prawniczy, którym posługuje się Autorka, oraz poprawny styl pisania. Podsumowując, należy uznać, iż monografia Natalii Walczak jest cennym i unikatowym pod względem naukowym opracowaniem tejże problematyki,  a poziom pracy odpowiada jej przeznaczeniu.

dr hab. Katarzyna Popik – Konarzewska, prof. Akademii WSEI


Bibliografia przedmiotowa Michała Głowińskiego | Marzena Bukowska, Grzegorz Szczypa (PDF)

Bibliografie osobowe pełnią ważną rolę w badaniach naukowych. Dokumentując i systematyzując dorobek uczonych, stanowią punkt wyjścia do dalszych badań nad ich dokonaniami. Jest to zwłaszcza istotne w przypadku uczonych o znaczącym dla danej dyscypliny dorobku, a takim jest wybitny teoretyk i historyk literatury, Michał Głowiński, którego prace rejestruje recenzowana bibliografia. Jest on autorem różnego typu prac: monografii, artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach, recenzji. Wypowiadał się również w wywiadach. Wszystkie te rodzaje publikacji zostały zestawione w omawianej bibliografii...

prof. dr hab. Anna Maria Gruca

Michał Głowiński należy do uczonych, którzy najsilniej wpłynęli na kształt polskiej nauki o literaturze drugiej połowy XX wieku i czasów nam współczesnych. Jest jednym ze współtwórców i kreatywnym kontynuatorem strukturalistycznego paradygmatu badawczego (w dojrzałej wersji znanego jako teoria komunikacji literackiej), który rozwijany od początku lat 60. w skomplikowanych warunkach postalinowskiej Polski Ludowej przyczynił się do modernizacji i ponownego otwarcia na świat naszego literaturoznawstwa. Osiągnięcia poznawcze, ale też organizacyjne, wydawnicze i edukacyjne tzw. szkoły warszawsko-poznańskiej trudno przecenić. Korzystamy z nich do dzisiaj, mimo znaczących przeobrażeń, jakie wraz z upływem czasu następowały zarówno w życiu społeczno-politycznym (historyczna cezura 1989 roku), jak i w obrębie samej polonistyki.

dr Grzegorz Wołowiec


Selected Topics in Applied Computer Science (vol. II) | edited by Jarosław Bylina (PDF)

The second volume of the publication prepared by the Institute of Computer Science of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin presents works prepared primarily by young researchers – together with their scientific supervisors working at the Institute.

Chapters will raise very current research problems such as

The whole is topped with a chapter devoted to machine learning used for computer vision – and its future and challenges.

We hope that this small book will be interesting for everyone who is indifferent to what is happening in contemporary computer science – in particular for students and employees associated with broadly understood IT.


Recepcja mediów, t. 8: Wnioski z badań – lata 2020–2021 (PDF) | Pod redakcją Anny Granat

W ósmym z kolei tomie Recepcji mediów zaprezentowano wyniki badań związanych głównie z recepcją środków masowego przekazu w czasie pandemii COVID-19. Ze względu na to, że publikacja dotyczy lat 2020-2021, jest to szczególnie uzasadnione. 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała, że epidemia zakaźnej choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, która rozpoczęła się 17 listopada 2019 roku w chińskim mieście Wuhan, jest pandemią, czyli epidemią rozprzestrzenioną na wszystkich kontynentach. Temat pandemii zatem zdominował wszelkie inne problemy badawcze, gdyż dotknął większości ludzi na całym świecie w zasadzie we wszelkich sferach życia, w tym w sferze odbioru mediów.

Anna Granat (ze Wstępu)


Innovative Teaching Methods. E-learning in Poland and Belgium (PDF) | Edited by Lidia Pokrzycka and Bruno De Lièvre

The monograph is the result of research on the use of didactic innovations in teaching in higher education and other levels of education undertaken by a team of researchers from Poland and Belgium. The most important research problem is e-learning in the context of the pandemic situation, which forced rapid changes in teaching methods. The authors of individual chapters discuss the results of research on the use of digital tools, but they also do not avoid considering the psychosocial condition of students who had to adapt to the new system of learning.

Mirosława Wielopolska-Szymura, PhD


Innovative Teaching Methods. Project Management in Practice (PDF) | Edited by Lidia Pokrzycka

The book is a collection of articles devoted to innovative teaching forms, the importance of which in modern education cannot be overestimated. All texts are based upon the authors’ scientific or professional experience and provide valuable tips for teachers, including easy-to-understand ideas of useful educational platforms and programmes. I recommend it to all teachers who are looking for new solutions in their work.

Prof. Lucyna Harmon, Ph.D.


„Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości” 2022 (Plik PDF)

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce kolejną monografię pt. „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”. Prezentuje ona prowadzone przez Państwa badania naukowe. Przedstawiona na jej łamach tematyka pozwoli na rozpowszechnienie informacji dotyczących nurtu badań prowadzonych przez Państwa ośrodki naukowe i naukowo-badawcze równocześnie przyczyniając się do rozpowszechnienia transferu wiedzy i nowych opracowanych technologii. w interesie każdej uczelni i instytutu badawczego jest nawiązanie porozumienia z producentami i wypracowanie wspólnych obszarów współpracy. Bez wątpienia przynoszą one obopólne korzyści, zarówno naukowcom poprzez integrację z otoczeniem ekonomiczno-społecznym, jak i przedsiębiorcom przystosowującym się do zmieniających się warunków rynkowych. Wspólna realizacja projektów o charakterze utylitarnym, których wyniki mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle, stymuluje naukowców do ukierunkowania działań w stronę najbardziej pożądanej tematyki badawczej. Uczelnie i jednostki badawcze stają się więc katalizatorem rozwoju gospodarczego. Przemysł natomiast, dzięki takiej współpracy, uzyskuje dostęp do najnowszej wiedzy na temat osiągnięć danej dziedziny nauki, uzupełniony o wiedzę i doświadczenie badawcze partnerów naukowych. Bez wątpienia ta współpraca przynosi obopólne korzyści. Pociąga też za sobą szereg wyzwań. Wychodząc naprzeciw powyższym oczekiwaniom z przyjemnością przedkładamy niniejszą monografię zawierającą zbiór prac związanych z wykorzystaniem metod spektroskopowych zarówno w badaniach podstawowych, jaki i aplikacyjnych.

Życzę owocnej lektury!
Zbigniew Hubicki


„Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” 2022 (Plik PDF)

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci i Doktoranci,

Oddajemy w Państwa ręce kolejną dziesiątą już monografię z cyklu „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”. Jej celem jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych młodych badaczy – studentów i doktorantów związanych z ochroną środowiska, medycyną, farmacją i biochemią, chemią kosmetyczną, przemysłem chemicznym oraz chemią rolną. Wyrażam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni zarówno z zakresu zagadnień merytorycznych, będących przedmiotem prezentacji i dyskusji, jak również z ich poziomu naukowego. Dobre relacje buduje się poprzez właściwą komunikację – temu służyć ma przedstawiona monografia.

Miłej lektury,
Dorota Kołodyńska


BOOK OF ABSTRACTS Modern Research Techniques for Physicochemical Characterization of the Potential Application Systems (PDF)

Książka Abstraktów (Book of Abstracts) zawiera abstrakty prezentacji ustnych i posterowych Doktorantów biorących udział w międzynarodowej Szkole Letniej dla Doktorantów zatytułowanej „Nowoczesne techniki badań właściwości fizykochemicznych układów o potencjale aplikacyjnym”, która odbyła się w dniach 18-20 maja 2022 r. w Lublinie.
Szkoła Letnia była organizowana przez Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie w celu uzupełnienia wiedzy zdobytej na przedmiotach kursowych. Podczas jej trwania Doktoranci mieli okazję uczestniczyć w wykładach zagranicznych i krajowych wykładowców, warsztatach oraz dyskusjach panelowych. Prezentowali także swoje własne osiągnięcia w formie posterów i komunikatów. Językiem obowiązkowym w trakcie szkoły był język angielski.
Wśród zaproszonych wykładowców znajdowali się naukowcy i doświadczeni nauczyciele akademiccy:
Prof. Carlos Bravo-Díaz (University of Vigo, Hiszpania), Dr Agnieszka Brzyska (Instytut Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie), Prof. Małgorzata Maciejewska (Wydział Chemii UMCS), i Prof. Radosław Zaleski (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS). Wykłady dotyczyły nowoczesnych technik badawczych, takich jak:


Innovative Teaching Methods. E-learning in Practice | Edited by Lidia Pokrzycka and Bruno De Lièvre

This collection includes eleven papers on innovative teaching methods. Most authors discuss the application of modern technologies in teaching on different levels. In addition, some of them present the results of questionnaires that were carried out among students. The authors are practitioners of innovative teaching methods, which considerably increases the value of their observations. In the time of a persistent epidemiological crisis that forces the participants of didactic processes to reach for modern technologies to substitute a direct contact between teacher and student, the importance of these sorts of works cannot be overestimated.

Prof. Lucyna Harmon, Ph.D.


Innovative Teaching Methods. Project Management | Edited by Lidia Pokrzycka and Robert Wallace Vaagan

This volume is devoted to innovation in the social life in its broad sense, and directly refers to the crucial current challenges in education and management, perceived both
as related and separate, both in connection with the recently occurred exceptional circumstances of global pandemic and detached from it. This means that the issues presented will not lose their validity when the pandemic is over, and the group of its addressees is very large, which always increases the initial value and justification of a publication.
Focusing on societal innovation in the broad sense, this volume focuses on crucial current challenges in education and management. Addressed to a wide audience – which increases the value and impact of the work – the volume perceives these challenges as both related to and independent of the circumstances caused by the global COVID-19 pandemic, therefore ensuring its continued relevance in the post-pandemic era.

Prof. Lucyna Harmon, Ph.D.


Analiza prawnoporównawcza wybranych typów czynów zabronionych z kodeksu karnego | red. Julia Mucha, Jakub Skowroński, Karolina Więcek

Niniejsze opracowanie jest dziełem studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członków Koła Naukowego Prawa Karnego Porównawczego. Jest ono częścią prowadzonych od lat w ramach działalności Koła badań prawnoporównawczych. Pożytki z takiej działalności są oczywiste. Badania porównawcze pozwalają najpierw na zbadanie podobieństw i różnic między analogicznymi instytucjami prawa karnego w poszczególnych państwach, a w efekcie na ustalenie różnic i podobieństw między poszczególnymi systemami. Jedno i drugie ma niebagatelne znaczenie praktyczne – w szczególności w kontekście stosowania prawa z zachowaniem reguły podwójnej karalności w warunkach wielkiej mobilności ludzi i swego rodzaju umiędzynarodowienia przestępczości. Wielkie jest też znaczenie badań porównawczych w kontekście legislacyjnym. Badania porównawcze pozwalają na stosunkowo łatwe i bezpieczne stwierdzenie wad i zalet określonych rozwiązań w praktyce bez ponoszenia kosztów społecznych wiążących się z ewentualnymi błędami konstrukcyjnymi. Wreszcie badania prawnoporównawcze pozwalają na zbadanie obcych systemów i usytuowanie w ich ramach systemu własnego, co pozwala na jego lepsze zrozumienie.

Fragment wstępu


Smart company. Poziom zaawansowania przedsiębiorstwa w realizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi | Wojciech Lutek, Jarosław Banaś, Zbigniew Pastuszak

W przedłożonej do recenzji monografii autorzy podjęli próbę zdefiniowania roli i znaczenia przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w budowaniu przyjaznego mieszkańcom organizmu miejskiego. […]
Zamierzenia badawcze autorów oceniam jako wartościowe z naukowego i praktycznego punktu widzenia. Wpisują się one w trzy kluczowe, współczesne i niezwykle aktualne nurty badawcze, którymi są: gospodarka obiegu zamkniętego, zrównoważony rozwój oraz koncepcja inteligentnego miasta zorientowana na poprawę jakości życia mieszkańców.
Ponadto wyniki przeprowadzonych analiz są szczególnie istotne dla gospodarki polskiej, która boryka się z problemem niskiej ekoinnowacyjności i przeciętnej świadomości ekologicznej. W takich uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych wszelkie analizy systemowe oraz rekomendacje praktyczne odnoszące się do gospodarki odpadami są bardzo pożądane i cenne.
Warto także dodać, że dorobek Autorów monografii oraz ich doświadczenie naukowe, badawcze i biznesowe znajdujące wyraz w dojrzałości i zaawansowaniu prowadzonych rozważań stanowią dodatkowy atut recenzowanej monografii.
[…] Przedłożona do recenzji monografia naukowa zatytułowana Smart company. Poziom zaawansowania przedsiębiorstwa w realizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi publikację wartościową naukowo i badawczo. Zawarte w niej treści uzupełniają badania empiryczne w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce i stanowią źródło cennych rekomendacji zarządczych. Recenzowane opracowanie może zostać wykorzystane zarówno przez naukowców, jak i praktyków zajmujących się gospodarką odpadami, gospodarką obiegu zamkniętego, zarządzaniem miejskim czy problematyką zrównoważonego rozwoju.

Z recenzji dr hab. Izabeli Jonek-Kowalskiej, prof. PŚ


Wiersz – złożony sens | Anna Pajdzińska

Rozpoznania i analizy przedstawione przez Annę Pajdzińską w publikacji Wiersz złożony sens dotyczą problematyki usytuowanej na pograniczu dyscyplin. Przedmiotem namysłu jest w recenzowanej książce język traktowany przede wszystkim jako tworzywo dzieła literackiego, przy czym refleksja prowadzona jest w dwóch perspektywach, którym odpowiada podział książki na dwie części. Pierwszą, zatytułowaną Problemy językowej organizacji tekstu poetyckiego, tworzą opracowania poświęcone językowym mechanizmom budowania sensu w utworach poetyckich; a zatem punktem wyjścia jest w tym wypadku sam system i założone w nim możliwości. W części Zbliżenia perspektywa zostaje odwrócona. Tym razem analizie poddawane są konkretne realizacje: wiersze Józefa Czechowicza, Wisławy Szymborskiej, Mirona Białoszewskiego, Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka, a zaprezentowane interpretacje stanowią doskonały pokaz tego, jak wiele w procesie interpretacji tekstu literackiego można zyskać, jeśli aparat stosowany przez tradycyjną poetykę wzbogacimy o narzędzia lingwistyczne. […]
Dobre rozeznanie w osiągnięciach językoznawstwa strukturalnego i wykorzystanie ich w analizach pozwoliło uniknąć dowolności interpretacyjnych, a otwarcie na propozycje lingwistyki kognitywnej – przezwyciężyć ograniczenia oglądu strukturalistycznego. […] Tezy teoretyczne są ilustrowane przykładami z polskiej poezji XX-wiecznej. Lista przywoływanych twórców jest długa i dzięki temu reprezentatywna. […]
Klarowności konstrukcji tomu odpowiada klarowność wywodu i języka przekazu – jest to polszczyzna elegancka i – by tak powiedzieć – przyjazna.

Z recenzji dr hab. Jolanty Chojak, prof. UW


Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy | red. Walenty Baluk, Jurij Makar, Mykoła Doroszko (PDF)

Praca dedykowana mężom stanu Polski i Ukrainy

W recenzowanej monografii redaktorzy i autorzy stosują problemowo-chronologiczne ujęcie tematu, nie pozostawiając wątpliwości co do poziomu wykładu materiału, krytycznej analizy oraz konstruowania wniosków i rekomendacji. […]
Teksty badaczy wyróżnia zarówno dobry poziom naukowej argumentacji, baza źródłowa, jak i znajomość aktualnego stanu badań oraz literatury przedmiotu. Należy podkreślić, że naukowy styl narracji cechuje wszystkie części recenzowanej monografii. […]
Największa część „bloków tematycznych” w recenzowanej pracy dotyczy współczesnej problematyki – począwszy od 1989 r. w Polsce i 1991 r. w Ukrainie. W tym kontekście zbadano różnorodne tematy i zagadnienia, m.in.: 1) inicjatywy polityczne, projekty obywatelskie, inicjatywy kulturalne po obydwu stronach granicy; 2) poszukiwania roli i miejsca przez dwa niezależne państwa EŚW – Polskę i Ukrainę na politycznej mapie współczesności i geopolitycznej szachownicy; 3) określenia statusu i potencjału (instytucjonalnego, organizacyjnego, kulturalnego i tożsamościowego) we współpracy bilateralnej; 4) poszukiwania efektywnych narzędzi przeciwdziałania propagandzie i fejkom państwa-agresora – Federacji Rosyjskiej – w Polsce i Ukrainie.

prof. Iwan Monołatij
Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka, Ukraina


As perífrases verbais iterativas no Português Europeu | Justyna Wiśniewska (PDF)

Com o presente estudo pretendemos descrever sob o ponto de vista linguístico o funcionamento das perífrases verbais que exprimem o valor aspetual de iteratividade no Português Europeu. Portanto, propomos ao leitor o aprofundamento de um dos fenómenos linguísticos, nomeadamente, as construções perifrásticas que são de uso bem frequente em português. Definimos a perífrase verbal como uma construção complexa e composta por um verbo auxiliar que é o portador do significado gramatical (pessoa, modo, tempo, aspeto), por um verbo principal (também chamado auxiliado) que transmite a informação lexical. Entre os dois constituintes pode ocorrer também uma preposição se tivermos em conta algumas perífrases verbais em que o verbo principal está na forma do infinitivo. A análise efetuada evidencia que vários fatores, nomeadamente, as caraterísticas do verbo auxiliar, as propriedades do verbo principal, as classes aspetuais do predicado verbal, a pluralidade do sujeito ou do complemento, entre outros, interferem no valor aspetual de iteratividade.


Selected Topics in Applied Computer Science (vol. I) | edited by Jarosław Bylina (PDF)

The book presents the latest research conducted at Marie Curie-Skłodowska University in Lublin – or in collaboration with its staff – in the broadly understood field of computer science.

The chapters deal with:

The book is addressed to all those who want to become familiar with the areas of research conducted by employees of the Maria Curie-Skłodowska University (in particular, the Institute of Computer Science at the Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science). Thanks to concise and clear descriptions of many different issues related to the broadly understood computer science, it will be especially useful for IT/CS students and scientists as well as research staff of enterprises.


„Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” 2021 (Plik PDF)

Oddajemy w Państwa ręce kolejną już monografię z cyklu „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”. Ponownie jak w ubiegłych latach jej celem jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych związanych z ochroną środowiska, medycyną, farmacją i biochemią, chemią kosmetyczną, przemysłem chemicznym oraz chemią rolną. Tematy te są istotne z uwagi na ciągły postęp technologiczny i wprowadzenie nowych rozwiązań w wielu dziedzinach naszego życia.
Wyrażam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni zarówno z zakresu zagadnień merytorycznych, będących przedmiotem prezentacji i dyskusji, jak również z ich poziomu naukowego. Dobrze zainwestowany czas, wykorzystany na poszerzenie wiedzy to pierwszy krok w kierunku wspólnych dyskusji, nawiązania i zacieśnienia wzajemnej współpracy, co jest bardzo istotne dla nas wszystkich.


„Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości” 2021 (Plik PDF)

Oddajemy w Państwa ręce kolejną już monografię pt. „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, która przedstawia prowadzone przez Państwa badania naukowe pomimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej związanej z wirusem Covid-19. Przedstawiona na jej łamach tematyka pozwoli na rozpowszechnienie informacji dotyczących nurtu badań prowadzonych przez Państwa ośrodki naukowe i naukowo-badawcze równocześnie przyczyniając się do rozpowszechnienia transferu wiedzy i nowych opracowanych technologii. Bez wątpienia przynoszą one obopólne korzyści, zarówno naukowcom poprzez integrację z otoczeniem ekonomiczno-społecznym, jak i przedsiębiorcom przystosowującym się do zmieniających się warunków rynkowych. Konieczność zacieśniania związków pomiędzy nauką, a przemysłem stała się faktem. Współpraca nauki z przemysłem jest istotnym czynnikiem rozwoju zarówno ośrodków naukowych, jak i jednostek przemysłowych funkcjonujących w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy. Wspólna realizacja projektów o charakterze utylitarnym, których wyniki mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle, stymuluje naukowców do ukierunkowania działań w stronę najbardziej pożądanej tematyki badawczej. Przemysł natomiast, dzięki takiej współpracy, uzyskuje dostęp do najnowszej wiedzy na temat osiągnięć danej dziedziny techniki, uzupełniony o wiedzę i doświadczenie badawcze partnerów naukowych. Bez wątpienia przynosi ona obopólne korzyści, ale i pociąga za sobą szereg wyzwań.

 


Legal Protection of Animals - open access EBOOK (PDF) (Editorial team: Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, Hanna Spasowska-Czarny)

Niniejsza publikacja stanowi efekt badań nad kondycją ustawodawstwa mającego za przedmiot ochronę zwierząt, których wyniki zostały zaprezentowane w czasie Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Krajowe, unijne i międzynarodowe standardy prawnej ochrony zwierząt”, która odbyła się  17 października 2019 r. w Lublinie.
Celem konferencji było zwrócenie uwagi na sprzeczność części uregulowań wprowadzanych do krajowych porządków prawnych, także tych przewidujących „podwyższone” standardy ochrony zwierząt, z normami wyższego stopnia a także na ich niedostosowane do warunków społecznych, na fakt, że w wielu przypadkach nie są one egzekwowane, przez co mają wyłącznie fasadowy charakter oraz na zróżnicowany poziom ochrony zwierząt domowych, bezdomnych, gospodarskich, laboratoryjnych, oraz zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych i wolno żyjących. Zaproszenie do dyskusji w tym temacie spotkało się żywym zainteresowaniem środowiska, czego efektem są zawarte w niniejszej publikacji rozważania na temat aktualnego stanu regulacji wyznaczającej prawne standardy ochrony zwierząt. Zakres tych rozważań odzwierciedla złożoność zagadnień związanych ze problematyką ochrony zwierząt. Odnoszą się one bowiem zarówno do kwestii ochrony humanitarnej, ochrony gatunkowej, jak i ochrony użytkowej zwierząt. Część z nich poświęcona jest w sposób ogólny statusowi zwierzęcia, inne koncentrują się na szczegółowych rozwiązaniach i odmiennościach w zakresie ochrony poszczególnych gatunków zwierząt, czy też na zróżnicowaniu zasad ochrony zwierząt w zależności od nadanego im przez człowieka przeznaczenia.
Rozważania te zaowocowały szeregiem wniosków i spostrzeżeń, w tym w szczególności na temat efektywności aktualnego modelu ochrony zwierząt, jego dostosowania do obecnego stanu wiedzy weterynaryjnej, uwarunkowań społecznych i ekonomicznych, a także zgodności przyjętych rozwiązań z wymaganiami prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, aby wnioski te stały się przynajmniej punktem wyjścia dla dalszej dyskusji na temat optymalizacji systemu ochrony  zwierząt. W tym zakresie nie bez znaczenia pozostaje fakt, że część wskazanych rozważań dotyczy rozwiązań przyjętych w systemie prawnym Ukrainy. Rozważania te mogą stanowić wartościowy materiał dla wszelkiego rodzaju analiz o charakterze prawnoporównawczym.

Legal Protection of Animals - Post-conference publication (open access)


Wspólne Drogi. Człowiek w obliczu przemian | red. Anna Mikiciuk

Z prawdziwą radością i satysfakcją należy powitać kolejny przejaw znacznej aktywności Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania Doktoranci naszego Wydziału już wielokrotnie udowadniali swe naukowe aspiracje. Najlepszym tego potwierdzeniem jest monografia wieloautorska zatytułowana Wspólne Drogi. Człowiek w obliczu przemian, na którą składają się teksty przedstawicieli nauk humanistycznych. Problematyka prezentowanego tomu obejmuje szeroki zakres tekstów zarówno o charakterze teoretycznym, jak i materiałowym. […] Żywię nadzieję, że niniejsza publikacja spotka się z życzliwym przyjęciem Czytelniczek i Czytelników i stanie przyczynkiem do dalszych rozważań nad podjętymi w prezentowanej monografii kwestiami.

prof. dr hab. Robert Litwiński


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi tytułami umieszczonymi na platformie IBUK.PL

Ibuk.pl to pierwsza w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Znajdziesz tutaj elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez polskich wydawców. Aplikacja myIBUK umożliwia wygodne czytanie książek na dowolnym urządzeniu, w tym tabletach i smartfonach. Aby uruchomić aplikację, wystarczy, że w przeglądarkę internetową wpiszesz adres: http://reader.ibuk.pl. Aplikacja ibuk działa także bez dostępu do Internetu. Jeśli chcesz w ten sposób czytać książki wybierz „Czytaj offline” dla wybranych książek. Logowanie jest także możliwe Twoim kontem na Facebook lub Google+. Pamiętaj, aby przy pierwszym uruchomieniu być podłączonym do Internetu, dopiero później możesz korzystać z aplikacji offline.


Publikacje wydawnictwa UMCS znajdują się na platformie www.books-box.com

Ułatwiamy studiowanie! Od dzisiaj publikacje wydawnictwa UMCS znajdują się także na platformie www.books-box.com - pierwszej na świecie wirtualnej bibliotece książek naukowych z dostępem per strona. Booksbox umożliwia zakup książek w zależności od potrzeb (często i deadlinów) - możesz wybrać całą publikację, jej konkretne fragmenty bądź poszczególne strony. Dodatkowo, aplikacja z myślą o wyzwaniach z jakimi mierzą się studenci, udostępniła szereg funkcjonalności m.in.: przeszukiwanie książek w poszukiwaniu interesujących zagadnień, dodawanie komentarzy, czy automatyczne tworzenie bibliografii!

Wypróbujcie teraz z kodem. Zarejestrujcie się na books-box.com i kupcie dowolny pakiet stron, tylko w grudniu 2020 r. taniej o 30% z kodem MIKOLAJWDOMU

Publikacje Wydawnictwa UMCS: